Aktuální informace
VÝROČNÍ ZPRÁVA
BZOVSKÉHO OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU
ZA ROK 2007

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Bzovský okrašlovací spolek ( ve zkratce BZOS ) je neziskové občanské sdružení zaregistrované 26.ledna 2006 pod IČO 27022048. Cílem spolku je celkové zvelebení a zkrášlení Bzí a jeho okolí. Našimi projekty chceme zkvalitnit kulturní a fyzické prostředí naší obce. Dále se chce spolek věnovat také obnově tradic, ochraně přírody, rozvoji kulturního života a opravě památek.

ZHODNOCENÍ MINULÉHO ROKU

BZOS - Bzovský okrašlovací spolek si dovoluje předložit Vám již druhou výroční zprávu. Druhý rok své existence hodnotíme jako velice zdařilý. Spolek se začlenil do běžného života obce Bzí a byl dobře přijat. Jsou za ním vidět další konkrétní výsledky. Samozřejmě zůstává i pár nedokončených projektů, na které se ale o to víc zaměříme v následujícím roce. Jako dobrý krok hodnotíme rozšíření výboru na pět členů, což přispělo k větší různorodosti názorů, ale i k větší akceschopnosti. Volební období výboru bude končit v lednu 2009. V roce 2007 jsme získali jeden sponzorský dar 5 000 Kč od paní Michlíčkové z Brna, rodačky ze Bzí. Dále dotaci Města Železného Brodu 13 800 Kč na dva litinové koše a nakonec i proplacení grantu Libereckého kraje 29 340 Kč určeného na opravu křížku na návsi. Další výraznou podporou spolku byla nabídka V.Donáta na bezplatný pronájem pozemku u Malého Rynku během železnobrodského jarmarku, kde jsme v ukázkové spolupráci s hasiči a Sokolem provozovali vlastní stánky s občerstvením. Spolek si stále hledá svoji konkrétní pozici a směřování. Je to poměrně mladá a finančně úspěšná organizace. Má již svoje "tradiční" velké akce jako pouť, adventní koncerty nebo i Tři krále a Mikuláše. Ale i přes narůstající finanční prostředky nerozvíjí dostatečně svůj potenciál především v drobných projektech zvelebujících každodennost ve Bzí. Tyto projekty nemusí být náročné finančně, ale chybí impulz a energie jednotlivých členů. Je třeba, aby jednotlivci nejenom přicházeli s návrhy, ale ujímali se jednotlivých akcí. Zodpovídali za ně a dotáhli je do konce. Ostatní jim s tím jistě pomohou, ale hlavní zodpovědnost musí spočívat na jednom či dvou tahounech. Tak fungovala úspěšně pouť, koncerty nebo Železnobrodský jarmark. Věřme, že se to v dalších obdobích změní. Počet našich členů dosáhl čísla 46, když se v r.2007 přihlásilo 16 nových členů. Veškeré akce provádějí členové BZOSu bez nároku na jakoukoliv režii či osobní náklady.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

TŘI KRÁLOVÉ
Tři králové mají vytvořenou ve Bzí již silnou tradici a jsou všude výborně přijímáni. Tentokrát přišli v nových hábitech. Chodí vinšovat štěstí a zdraví od L.P.2003 a mají důvěru naprosté většiny vesnice. V r.2007 byl výtěžek rekordních 7 222 Kč.

OPRAVA BOŽÍCH MUK NA NÁVSI
Tento projekt se nám ani v minulém roce nepodařilo dokončit. Pískovcový sokl je v podstatě opraven. Náročnou opravu prováděl BcA. P.Gláser víceméně pouze za náklady. To bránilo rychlejšímu postupu. Chybí stále kříž, který je momentálně zadán u kováře. Korpus Krista jsme již zakoupili. Po ukování kříže nebrání nic tomu křížek slavnostně znovu vysvětit. Úspěšně jsme uzavřeli grant Libereckého kraje, kdy nám Kraj převedl na účet téměř 30 tis.Kč. Odpovědnou osobou za tuto akci je André Jakubička.

JARNÍ BRIGÁDA
Tradiční brigáda na úklid parčíku na návsi a u kostela proběhla hned z jara. Přišlo bohužel jen cca 10 lidí. Příště bude na místě větší propagace této akce. Odpovědnou osobou byl Jan Jelínek.

II. STAROMILSKÁ POUŤ S TRADIČNÍM JARMARKEM
Styčná kulturní a společenská akce spolku proběhla 2. června 2007. Již první pouť se setkala s ohromným úspěchem, kdy přišlo něco kolem 500 lidí. Na druhou pouť se ale akce posunula ještě dál. Návštěvníků bylo mnohem víc, počet odhadujeme na 700-800 lidí. Akci provázel bohatý kulturní program - tři koncerty, divadlo, ale i mnoho atrakcí jako projížďky v kočáře, možnost navštívit vyhlídku na věži kostela, navlékání korálků, projížďky v hasičském autě atd. Pořádání poutě si vyžádalo náležitou reklamní kampaň - v Železnobrodském zpravodaji, v libereckém rádiu, na internetu a vylepením plakátů po celém okolí. Fa cukrárna Chýlová z Jičína věnovala cukrovinky k prodeji. Hotel Kavka rodiny Kolaříkových nám daroval guláš, těsto na bramboráky a naložil steaky na grilování. Pouze díky velkému přispění mnoha našich členů, členů TJ Sokol Bzí, hasičů a dalších mnoha neorganizovaných dobrovolníků mohla být uskutečněna takto náročná akce. Na II. pouť jsme získali finanční podporu Nadace VIA ve výši 10 700 Kč, což pokrylo veškeré náklady na kulturní program. Celkem pouť přinesla BZOSu výtěžek přibližně 45 000 Kč, ale většina zůstala ve zboží na další pouť. Čistý zaúčtovaný zisk činí 14 769 Kč. Odpovědnými osobami byla Lucie Chvalinová a André jakubička.

OBČERSTVENÍ NA ŽELEZNOBRODSKÉM JARMARKU
BZOS získal od V.Donáta nabídku na bezplatný pronájem pozemku na Malém Rynku během Železnobrodského jarmarku 8.-10.června. Tak velkou akci by BZOS nezvládl bez velké pomoci především dobrovolných hasičů a také Sokola, které přizval ke spolupráci. Jednalo se o náročnou celovíkendovou akci bez přestávky. Ve čtyřech směnách bylo neustále přítomno asi 9 lidí. Oáza Bzí uprostřed Železnobrodského chaosu nabízela kvalitní a dobré jídlo, nápoje a zmrzlinu s příjemným posezením asi pro 80 lidí pod slunečníky nad potokem Žernovníkem. Velkou pomocí byla záštita a technické vybavení Hotelu Kavka a také Řeznictví manželů Havlových. Spolupráce všech tří bzovských organizací byla perfektní a celou vesnici tato akce bezesporu ještě víc scelila. Mimo to přispěla i k propagací Bzí. Celkový výtěžek přesáhl 48 000 Kč a byl rozdělen v poměru polovina pro BZOS, čtvrtina pro hasiče a čtvrtina pro Sokol. Odpovědnou osobou byl Jan Kolařík a Tomáš Kočí. Další pokračování této akce neplánujeme. Spolek se bude zaměřovat více na rozvoj vlastních kulturně společenských nebo zvelebovacích akcí.

LAVIČKY
V červenci jsme zakoupili 8 litinových laviček za necelých 38 tis.Kč z grantu Nadace VIA. Nepodařilo se nám je do konce roku zabudovat, což budeme muset napravit hned v prvním možném termínu z jara. Stále nám také zbývá jedna lavička darovaná TS Žel.Brod. Odpovědnou osobou byl minulý rok ustanoven Jan Jelínek.

ODPADKOVÉ KOŠE
Zastupitelstvo Města schválilo naší žádost o finanční dotaci a proplatilo nám necelých 14 tis.Kč na dva litinové odpadkové koše. Ty jsme zakoupily a na jaře budou instalovány. Jeden přijde k lavičce na návsi a druhý k lavičce v parčíku u kostela.

OSVĚTLENÍ FASÁDY KOSTELA
Celý minulý rok jsme bojovali papírovou válku o znovu spuštění osvětlení fasády kostela. Bylo třeba vypracovat projekt a technickou zprávu, spousta razítek. Snaha vyvrcholila petiční akcí, ve které byli všichni Bzováci žádáni o podporu. Petici podepsalo celkem 163 lidí a nikdo z oslovených neodmítl. Až na dva případy obyvatel z bytovky, kteří nebyli proti, ale bylo jim to jedno. Petice byla předána stavebnímu úřadu a jistě pomohla. Zatím neoficiálně máme informaci, že stavební povolení dostaneme. Děkujeme všem, kdo nás svým podpisem podpořili. Odpovědnou osobou je André Jakubička.

INFORMAČNÍ VÝVĚSKA
Z grantu Nadace VIA jsme zaplatili vývěsku, která bude sloužit k prezentaci BZOSu a informovat o historii Bzí a okolí. Bohužel nápad, že by zároveň sloužila i Římskokatolické farnosti, jsme museli opustit vzhledem k pro BZOS nevhodnému umístění u kostela, které si zase logicky žádá farnost. Raději jsme preferovali umístění vlastní vývěsky v centru na návsi na městském pozemku. Zatím není vývěska vyrobena, ale to bychom chtěli napravit v nejbližších týdnech. Odpovědností za tento projekt byl v tomto roce pověřen Tomáš Kočí.

INTERNETOVÉ STRÁNKY
V srpnu spustil spolek své vlastní internetové stránky www.bzos.cz, kde jsou dostupné všechny důležitější informace o činnosti spolku, fotografie a aktuality ze života spolku. Na projektu se výrazně podílel T.Špunda, který stránky vytvořil.

POSTUPNÁ OPRAVA KOSTELA NEJSV.TROJICE
Na záměr opravy kostela směřovala naše žádost zastupitelstvu města Železného Brodu. Získali jsme 50 tis. Kč, které byly použity na nové okna pro kostel. Ty budou zabudovány na jaře.

CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ SPOLKŮ V DUBNU
Náš spolek se přidal k iniciativě Okrašlovacího spolku v Prostějově o založení celostátního okrašlovacího spolku. To by mohlo usnadnit v některých případech jednání se státem nebo Kraji, popř. s EU. V tomto roce proběhne setkání v Prostějově.

ALEJ PODÉL HLAVNÍ SILNICE
Od tohoto záměru jsme ustoupili pro malou podporu lidí žijících v blízkém okolí silnice, u které měla alej stát.

MIKULÁŠ
Již podruhé za našimi dětmi přišel Mikuláš tentokrát s dvěma anděly a čertem. Za zlobivé děti dali jejich rodiče odchodné 1 200 Kč.

ADVENTNÍ KONCERT
II. adventní koncert se uskutečnil v sobotu 9.12. v kostele Nejsv.Trojice. Zazněla zde středověké koledy a renesanční skladby v podání Salvátorského pěveckého sboru. Marie Žárská zazpívala Biblické písně Ant.Dvořáka. Koncert byl určen především pro místní, kteří přišli v hojném počtu. Celkem tato akce přinesla spolku 400 Kč, vybraných především z darů návštěvníků. Odpovědnou osobou je Rebeka Kloudová.

BETLÉM
Betlém se rozrostl o jednu figuru pastýře a doufáme, že tak bude každý rok.

ZAMÝŠLENÉ PROJEKTY PRO DALŠÍ OBDOBÍ

TŘI KRÁLOVÉ
Nezrušitelná tradice Tří králů bude pokračovat i letos. Sbírka bude věnována na rozšíření Betléma.

JARNÍ BRIGÁDA SE ZABUDOVÁVÁNÍM LAVIČEK
Na úklidovou brigádu návse a parčíku u kostela a zabudování nejméně 4 laviček Vás zveme hned v prvních jarních dnech, a to 5.4. od 9 hod. Vytipovanými lokalitami na jejich umístění jsou: hřbitov, za silnicí pod hřbitovem, dvě v parčíku u kostela. V další etapě to budou místa: nad silnicí pod Dupandou, u bříz na cestě mezi Veselím a Chlístovem, u břízek na cestě mezi Bzím a Veselím a pod Neoralovýma. Budeme rádi zas jakékoliv podněty na jiné umístění a především za pomoc s jejich instalací. Odpovědná osoba je Jan Jelínek.

KONCERT MTO
Na popud a s pomocí našeho člena Z.Lhotského se uskuteční 26.4. od 20 hod. koncert MTO - Malého tanečního orchestru v sokolovně. Akci pořádáme dohromady se sokolem pro velkou náročnost, a to i na zajištění dostatečného množství dobrovolníku. Odpovědnou osobou za BZOS je Rebeka Kloudová.

III. STAROMILSKÁ POUŤ
III. pouť je naplánována na 24. května. Při největší akci spolku bude opět potřeba pomoc Vás všech - našich členů, Sokolů i hasičů. Do stánku na jarmarku potřebujeme nejméně 16 lidí, tři na věž, která bude zase zpřístupněna veřejnosti, atd. Spolek zakoupí profesionální výčepní zařízení napůl se Sokolem. Mimo hlavní koncert vážné hudby vystoupí Huntířovský pěvecký sbor a navečer country skupina Funny Grass. Divadlo zajistí Mateřské centrum MED ze Semil. Jarmark obohatí nové vkusné výrobky. Akci doprovodí ukázkou své techniky i hasiči ze Bzí a z Žel.Brodu. V letošním roce se chceme zaměřit především na rozšíření programu pro děti. Prozatím přemýšlíme o workshopu s navlékáním korálků, malováním hrnků a misek. Je ale nutné vytvořit bohatší program. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc a nápady v této i jiných oblastech. Odpovědnou osobou je Kateřina a André Jakubičkovi.

OPRAVA POMNÍKU PADLÝCH
S novou akcí přišel Ing.M.Zahradník, člen BZOSu, který se tak stává i odpovědnou osobou za tento projekt. Pomník je třeba očistit od nánosů mechu a srovnat některé sloupky žulového plotu. Samotný drátěný plot je zničený a nejjednodušší by bylo ho odstranit. Pak je nutné vyčistit štěrk od plevele a navést nový okrasný kamínek. V průběhu roku svoláme brigádu a prosíme Vás o Vaši účast.

MIKULÁŠ
Mikuláš s čertem a anděly přijde určitě i letos.

III. ADVENTNÍ KONCERT
Koncertem vážné hudby chceme opět nabídnout místním kvalitní kulturní zážitek. Koncert se uskuteční nejspíše okolo I. nebo II. adventní neděle.

BETLÉM
Doufáme v postupné rozšiřování Betléma o nové a nové postavy každý rok. Letos máme od neznámého malíře z Chlístova přislíbeného Anděla a Betlémskou hvězdu. Na rozšiřování Betléma bude nadále vyčleněna Tříkrálová sbírka. Bylo by třeba vybudovat profesionální rozebíratelnou střechu nad Betlémem. Odpovědná osoba je André Jakubička.

Projekty, které chceme v tomto období dotáhnout do úplného konce jsou:

Zbylé LAVIČKY
ODPADKOVÉ KOŠE
INFORMAČNÍ VÝVĚSKA
Jako nejlepší místo bychom viděli u hlavní silnice na návsi.
BOŽÍ MUKA
OSVĚTLENÍ KOSTELA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura spolku zůstává stejná i pro další rok. Tři zakládající členové budou nadále zastávat své funkce i ve výboru, který je volen na tři roky a jeho volební období končí v r.2009. Tvoří jej: Předseda André Jakubička, Jan Jelínek a Tomáš Kočí. Nově od r.2007 také Lucie Chvalinová a Jan Kolařík.

Členů BZOSu je celkem 46 lidí.
Od r.2006:

Rebeka Kloudová ze Bzí
Kateřina Jakubičková ze Bzí
Josef Herman z Pelechova
Dr.Johanna Kammerlander z Vídně
Ludmila Infeldová z Žel.Brodu
Jiří Chýle z Dolního Bousova
Stanislava Chýlová Jakubičková z Dolního Bousova
Jana Hušková ze Bzí
Šárka Hušková ze Bzí
Jan Kolařík ze Bzí
Romana Kolaříková ze Bzí
Eva Jelínková ze Bzí
Hardy Johansen z Kodaně
Vlastimil Dlab z Ottawy a ze Bzí
Lucie Chvalinová z Žel.Brodu
Štefan Kováčik z Žel.Brodu
David Chvalina z Žel.Brodu Helena Kočí z Žel.Brodu
František Kočí ze Bzí
Kamil Jelínek z Žel.Brodu
Josef Jelínek z Žel.Brodu
Stanislava Mlejnková ze Bzí
Jiří Volek ze Bzí
Marta Hejduková ze Bzí
Oldřich Balatka ze Bzí
Václav Donát z Žel.Brodu

Od r.2007:

Vlasta Boudová ze Bzí
Martina Hýrková z Žel.Brodu
Jindřich Morávek ze Bzí
Olga Štěpánová ze Bzí
Vladislava Stuchlíková ze Bzí
Pavel Ulrich z Jablonce n.N.
František Jodas ze Bzí
Tomáš Špunda ze Bzí
Jiří Havel ze Bzí
Věra Štrynclová ze Bzí
Jiřina Mastníková ze Bzí
Mga.Eliška Šídová z Jablonce n.N.
Eva Křemenáková ze Bzí
Zdeněk Lhotský z Prahy
Ing.Miloš Zahradník z Jablonce n.N.
Mgr.Jiřina Zahradníková z Jablonce n.N.
Veronika Zahradníková z Jablonce n.N.

Členské příspěvky byly stanoveny pro r.2007 jako dobrovolné. Zaplatilo je 21 členů a dosáhly částky 4 810 Kč. Pokladníkem je Kateřina Jakubičková.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

  VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH - Období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Majetek Na začátku období Na konci období
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 107 620,50 77 519
Dlouhodobý hmotný majetek 0 0
Peníze v hotovosti 33 066,50 44 963
Bankovní účty 74 554 32 556
Pohledávky 0 0
Závazky 0 0
Úvěry a půjčky přijaté 0 0
Úvěry a půjčky poskytnuté 0 0

  VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - Období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
PŘÍJMY
Sponzorské dary ( pí.Michlíčková ) 5 000
Dotace a granty ( peníze vázané na určité akce ) 43 140
Členské příspěvky 14ti členů 4 810
Dary a sbírky během vlastních akcí: 0
1. sbírka K+M+B 07 7 222
2. II.staromilská pouť 14 769
3. ŽB jarmark 24 315
4. dar restaurátora křížku na návsi 13 100
5. Mikuláš 1 200
6. II. adventní koncert 400
Úroky z b.ú. 109
Příjmy celkem 114 065
VÝDAJE
Výdaje na akce: 0
1. fa za I.adv.koncert - 12 000
2. doména bzos.cz - 1 031,70
3. občerstvení na výroční schůzi - 1 600
4. pojištění - 1 000
5. opisy notář - 392,40
6. kult.programn II.poutě - 10 700
7. fa za rest.křížku na návsi - 33 100
8. vývěska - 17 850
9. osm laviček - 37 485
10. litinové odp.koše - 12 543
11. popl.stavební úřad - 1 000
12. pohledy Škopek - 900
13. korpus Krista na křížek na návsi - 2 440
14. zavařovací hrnec - 2 509
15.postava pastýře do Betléma - 7 000
Dar T.Špundovi za vedení IT stránek - 2 500
Mzdy - pracovní smlouvy 0
Provozní režie (služby) 0
Cestovné 0
Bank.poplatky - 115
Výdaje celkem 144 166,10

SPONZORSKÉ DARY A DOTACE

Srdečně děkujeme všem těmto sponzorům a podporovatelům:

Hana Michlíčková - 5 000 Kč na opravu křížku na návsi
Město Železný Brod - 13 800 Kč na odpadkové koše a 50 000 Kč na opravu kostela
Liberecký kraj - dotace 29 340 Kč odboru rozvoje venkova na opravu křížku na návsi
Václav Donát - bezplatný pronájem pozemku při železnobrodském jarmarku
TJ Sokol - pomoc při II.pouti a při železnobrodském jarmarku
JSDH Bzí - pomoc při II.pouti a při železnobrodském jarmarku

ZÁVĚR

Tato výroční zpráva byla čtena na členské schůzi dne 28. března 2008 a tamtéž schválena
výborem. Text vypracoval André Jakubička.

André Jakubička, předseda BZOSu... ... ... ... ... ..
Tomáš Kočí... ... ... ... ... ... ... ...
Jan Jelínek... ... ... ... ... ... ... ....
Lucie Chvalinová... ... ... ... ...
Jan Kolařík... ... ... ... ... ... ... ....

Zpět

© Bzovský okrašlovací spolek 2007