Aktuální informace
VÝROČNÍ ZPRÁVA
BZOVSKÉHO OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU
ZA ROK 2009

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

  Bzovský okrašlovací spolek ( ve zkratce BZOS ) je neziskové občanské sdružení zaregistrované 26.ledna 2006 pod IČO 27022048.
  Cílem spolku je celkové zvelebení a zkrášlení Bzí a jeho okolí. Našimi projekty chceme zkvalitnit kulturní a fyzické prostředí naší obce. Dále se chce spolek věnovat také obnově tradic, budování občanské společnosti, ochraně přírody, rozvoji kulturního života a opravě památek.

ZHODNOCENÍ MINULÉHO ROKU

  Bzovský okrašlovací spolek organizoval v r.2009 své tradiční akce, jako jsou Tříkralový průvod, úklidovou brigádu, pouť a adventní koncert. Ty jsme doplnili znovuobnovením sousedsky pojaté masopustní veselice a vydali jsme svoji první knížku o historii Bzí. Spolek se zabýval i drobnými projekty jako je nátěr zábradlí u krámu, instalovali jsme vývěsní tabuli na návsi a odpadkové koše. Velkým projektem byl a stále je oprava oken na kostele Nejsv.Trojice.

V r.2009 proběhly volby do výboru. Navrženo bylo celkem 7 kandidátů, tak aby si funkce člena výboru zachovala určitou úroveň a nebyla pouhým z nouze odhlasováním navržených kandidátů. Takový přístup je vhodný i pro rozvoj občanského smýšlení voličů. Do výboru byli zvoleni Jan Jelínek, André Jakubička, Lucie Chvalinová, Tomáš Kočí a Oldřich Kočí.
  Pokladníkem je Vladislava Stuchlíková. Kroniku vede Vlasta Boudová.
  Počet našich členů je 57, kdy se v r.2008 přihlásilo 6 nových členů. Jeden člen v r.2009 svoje členství ukončil.

REALIZOVANÉ PROJEKTY V R.2009

TŘI KRÁLOVÉ
  Tříkrálová sbírka začíná pokloněním se narozenému Ježíškovi u našeho Betléma. Výtěžek ve výši 7 093 Kč byl věnován na opravu oken kostela.

OBNOVENÍ BZOVSKÉHO MASOPUSTU
  Obnovení masopustu jsme pojali v duchu sousedských zastaveníček se spoustou tradičně masopustního jídla a pití. Návštěvníci byli hlavně ze Bzí, takže se na akci okamžitě vytvořila úžasná atmosféra. Masopust proběhl 21.2..
  Odpovědnou osobou za tuto akci je Kateřina Jakubičková a Rebeka Kočí.

OPRAVA BOŽÍCH MUK NA NÁVSI
  V sobotu 28. února 2009 byl znovuvysvěcen křížek na návsi ve Bzí. Po sedmi letech Tříkrálových sbírek a z grantu Nadace VIA byla Boží muka kompletně zrestaurována Bca. P. Gláserem a kříž ukován D. Skrbkem, kovářem z Loužnice.
  Odpovědnou osobou za tuto akci byl André Jakubička.

NOVÁ BRANKA NA HŘBITOV
  Ve spolupráci s MÚ nechal BZOS vyrobit novou stylovou branku na boční vchod na hřbitov. Stará branka na jaře upadla a problém nikdo neřešil. Branka je kovaná a respektuje styl obou dalších bran. Nová branka vyšla na 19 600 Kč a byla zaplacena Městem Železný Brod.
  Odpovědnou osobou za tuto akci byl André Jakubička.

VÝROČNÍ SCHŮZE
  Výroční schůze BZOSu proběhla 3.4.. Přítomní se seznámili s výroční zprávou za r.2008, volili nový výbor a měli možnost ovlivnit další směřování spolku. Například podpořili záměr vybudovat nové dětské hřiště.

TURISTICKÉ RAZÍTKO VĚŽE KOSTELA
  Ve spolupráci s turistickým klubem jsme nechali vyrobit razítko věže kostela za 200 Kč. Návštěvníci věže při pouti dostávali jako vstupenku letní pohled Bzí právě s tímto razítkem.
  Odpovědnou osobou za tuto akci byl André Jakubička.

PAMĚTI FARNÍ OSADY BZÍ
  Spolek vydal svoji první publikaci, a to Paměti farní osady Bzí, kterou napsal učitel Jan Šimon r.1898. Knížka se prodává na akcích spolku nebo je k dostání u A.Jakubičky.
  Odpovědnou osobou za tuto akci byl Josef Jelínek.

INFORMAČNÍ VÝVĚSKA
  Vývěska financovaná z grantu Nadace VIA byla v r.2009 instalována. Užívá se k vyvěšování plakátů místních akcí, k informování o dění ve spolku, a to zejména pro občany, kteří nemají přístup k internetu. Odpovědnou osobou je Tomáš Kočí.

IV. STAROMILSKÁ POUŤ S TRADIČNÍM JARMARKEM
  Dnes již největší kulturní a společenská akce v okolí Bzí proběhla 6.června. Pouť provázelo proměnlivé počasí, ale ani déšť neodradil od návštěvy asi 1 200 lidí. Nakonec ale musela být pouť předčasně ukončena asi v 17 hod., a tak byl zkrácen koncert Broďanky. Pouť se každý rok rozrůstá, takže jsme přistoupili k oficiálnímu uzavření silnice okolo kostela, kde byly rozmístěny stánky jarmarku. Starý hřbitov tak byl klidnější částí pro pořádání kulturního programu. Ten se skládal ze tří koncertů, dvou divadel, ale bylo zde i mnoho atrakcí jako např.možnost navštívit vyhlídku na věži kostela, dílny pro děti, projížďky v hasičském autě a 35ti metrová plošina, která ovšem proti plánu do výšin odvážlivce nezvedala.
  Tradičně se na pouti podílelo nespočet dobrovolníků i ze Sokola nebo od Bzovských hasičů a samozřejmě i sponzoři: Termokryty Ivan Réc, Hasičský sbor Lbc kraje, Studio Pentimenti, cukrárna Chýlová a firma Heglss. Jim všem patří velký dík.
  Spolek hodně investoval do reklamní plachty a do výroby vlastních stánků, protože těch půjčovaných městských je každý rok méně a nelze s nimi dlouhodobě počítat.
  Finanční výsledek poutě byl - 3 448 Kč s tím, že zůstalo hodně neprodaného zboží na příští rok, především keramiky. Naštěstí nezbylo zboží, které by se zkazilo. Výtěžek ze vstupného z věže kostela 4 350 byl věnován na opravu oken kostela.
  Odpovědnými osobami byli Kateřina a André Jakubičkovi.

NOVÁ OKNA PRO KOSTEL
  V r.2008 byly vyrobeny okna z dubového dříví pro kostel. K zasklení jsme chtěli použít imitaci taženého nerovného skla. Protože chyběla velká suma peněz na jejich zasklení a instalování, nabídl BZOS sponzorování každého jednoho okna s tím, že dárcovo jméno, či jeho rodiny, bude vypískováno ve skle okna na další desítky let. Nápad se setkal s velkým ohlasem a nakonec jsme museli několik lidí i odmítnout.
  Dík patří zejména firmě Detesk a p.Kalouskovi, který věnoval 50 tis.Kč. Jednotlivá okna dále sponsorovali: Štěpán Michlíček, rodina Hlavova z Chlístova, O.Štěpánová, A.Strnadová, M.Hejduková, rodina Peklova, rodina Pavla Kováře, rodina Lelovičova, rodina Hujerova ze Zádraží a Pavla Zahradníková. Přispělo i Město Železný Brod částkou 75 000 Kč, kdy přímo platilo faktury za sklenářské práce. Okna jsou nyní téměř zasklená a během jara až léta budou osazena.
  Odpovědnou osobou za tuto akci je André Jakubička.

OBNOVA POMNÍKU PADLÝCH
  V roce 2009 bylo v rámci obnovy pomníku padlých na bývalém hřbitově odstraněno staré rezavé zábradlí.
  Odpovědnou osobou je Ing.Miloš Zahradník.

NÁTĚR ZÁBRADLÍ
  BZOS se rozhodl opatřit novým nátěrem již rezavějící zábradlí vedle krámu. Stejnou barvou byla natřena i vývěska vedle zábradlí a držák na sběrné pytle pro PET láhve. Tak se alespoň částečně vylepšil tento kout Bzí. Na konstrukci pro sběr PET lahví přibude ještě dřevěná deska, která trochu odstíní nevzhledné pytle.
  Odpovědnou osobou za tuto akci je André Jakubička.

MIKULÁŠ
  Mikulášský průvod tentokráte již s třemi čerty a dvěma anděly navštívil bzovské děti, které se vykoupili 700 Kč.

ADVENTNÍ KONCERT
  IV. adventní koncert se uskutečnil v neděli 6.12. v kostele Nejsv.Trojice. Bohumil Lédl na varhany doprovázel zpěv Evy a Kateřiny Lédlové, která hrála i na violoncello. Veronika Lédlová pak hrála na violu.
  Vybrané dobrovolné vstupné 2 600 Kč bylo použito pro opravy kostela.
  Odpovědnou osobou byla Rebeka Kočí.

BETLÉM
  Betlém se obohatil o betlémskou hvězdu, která označovala vchod do Betléma. Ten byl tentokrát umístěn v přízemí věže kostela a byl otevřen každý den od 10ti do 20ti hod.

ZAMÝŠLENÉ PROJEKTY PRO DALŠÍ OBDOBÍ

TŘI KRÁLOVÉ
  Tříkrálová sbírka bude v dalších letech věnována na vybudování dětského hřiště a na postupné doplňování atrakcí.

MASOPUST
  Masopust byl výborně přijat. Zůstane spíše zaměřen na místní a bude akcí dotovanou. Tak se může našim dobrovolníkům alespoň trochu odměnit za jejich celoroční nasazení.
  Odpovědnými osobami jsou Rebeka Kočí a Kamila Stránská.

ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA
  Brigáda na úklid parčíku na návsi a u kostela proběhne někdy v dubnu či květnu.
  Odpovědná osoba je André Jakubička.

V. STAROMILSKÁ POUŤ
  V.Staromilská pouť do Bzí nabídne tradičně největší kulturní a společenskou událost pro širší okolí. Žádáme o grant Libereckého kraje na podporu kulturní části akce, a to na tři koncerty (Swing Orchestr, Broďanka, Funny Grass), dvě divadelní představení pro děti Matiček ze Semil a dílny zručnosti s navlékáním korálků, malováním na sklo a keramiku. Pouť bude zahájena poutí, a to od kostela sv.Jakuba v Železném Brodě. Následuje slavnostní mše a tradiční jarmark s prodejem i vlastních výrobků členů spolku, dobrým občerstvením a dalšími atrakcemi. Protože má pouť stabilní nárůst návštěvníků, můžeme si dovolit pozvat řemeslníky a prodejce hodnotných výrobků. Mimo to se budeme snažit zpestřit pouť o atrakci parní dětský kolotoč a více se zaměřit na program pro děti.
  Takhle velká akce si žádá hodně dobrovolníků a tradiční spolupráci s hasiči a sokoly.
  Odpovědnými osobami jsou Kateřina a André Jakubičkovi.

KONCERT MTO
  Spolku se naskytla možnost zopakovat úspěšný koncert MTO, který proběhl před 2 roky, protože náš člen Z.Lhotský je u skupiny kytaristou. Akce by proběhla ve spolupráci se Sokolem.

VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY
  Nový výbor se rozhodl vybudovat nové dětské hřiště nad sokolovnou z prostředků vydělaných při různých akcích a z darů. Terén bude srovnán do roviny příští rok a mělo by být instalováno několik menších atrakcí jako houpačka, kolotoč a pískoviště. Realizace dětského hřiště je náročná a dlouhodobá akce, kdy se atrakce budou postupně doplňovat dle finančních možností. Vybudování dětského hřiště se stává hlavní akcí spolku na další období.
  Děkujeme p.Vladimíru Mastníkovi za první sponzorský dar na tuto akci ve výši 4 000 Kč v podobě členského příspěvku. Budeme se těšit i na Vaši podporu a pomoc.
  Odpovědná osoba je Ing.Oldřich Kočí.

OPRAVA POMNÍKU PADLÝCH
  Pomník je nyní očištěn wapkou a starý plot odstraněn. Teď je třeba srovnat sloupky žulového plotu a navést nový okrasný kamínek.
  Odpovědná osoba je Ing.Miloš Zahradník.

ALEJ
  Stará myšlenka spolku vysazovat aleje by se měla realizovat budˇ při silnici od rozcestí dolů do Bzí nebo při polní cestě do Huntířova až ke křížku.
  Odpovědná osoba je Jan Jelínek.

III. ADVENTNÍ KONCERT
  Koncertem vážné hudby chceme opět nabídnout místním kvalitní kulturní zážitek. Koncert se uskuteční nejspíše okolo I. nebo II. adventní neděle.
  Odpovědná osoba je Rebeka Kočí.

BETLÉM
  V plánu je, aby se Betlém postupně rozrůstal o další postavy - o anděly, tři krále ad. Možná nebudou ale figury přibývat pravidelně každoročně.
  Odpovědná osoba je André Jakubička.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

  Organizační struktura spolku zůstává stejná i pro další rok. Ve volbách výboru na výroční schůzi 3.dubna 2009 byli zvoleni Jan Jelínek, André Jakubička, Lucie Chvalinová, Tomáš Kočí a Oldřich Kočí. Výbor je volen na tři roky a jeho volební období končí 3.4.2012.

Členů BZOSu je celkem 57 lidí.

Od r.2006:
Jan Jelínek ze Bzí
André Jakubička ze Bzí
Tomáš Kočí ze Bzí
Rebeka Kloudová ze Bzí
Kateřina Jakubičková ze Bzí
Josef Herman z Pelechova
Dr.Johanna Kammerlander z Vídně
Ludmila Infeldová z Žel.Brodu
Jiří Chýle z Dolního Bousova
Stanislava Chýlová Jakubičková z Dolního Bousova
Jana Hušková ze Bzí
Šárka Hušková ze Bzí
Romana Kolaříková ze Bzí
Eva Jelínková ze Bzí
Hardy Johansen z Kodaně
Vlastimil Dlab z Ottawy a ze Bzí
Lucie Chvalinová z Žel.Brodu
Štefan Kováčik z Žel.Brodu
David Chvalina z Žel.Brodu
Helena Kočí z Žel.Brodu
František Kočí ze Bzí
Kamil Jelínek z Žel.Brodu
Josef Jelínek z Žel.Brodu
Stanislava Mlejnková ze Bzí
Jiří Volek ze Bzí
Marta Hejduková ze Bzí
Oldřich Balatka ze Bzí
Václav Donát z Žel.Brodu

Od r.2007:
Vlasta Boudová ze Bzí
Martina Hýrková z Žel.Brodu
Jindřich Morávek ze Bzí
Olga Štěpánová ze Bzí
Vladislava Stuchlíková ze Bzí
Pavel Ulrich z Jablonce n.N.
František Jodas ze Bzí
Tomáš Špunda ze Bzí
Jiří Havel ze Bzí
Věra Štrynclová ze Bzí
Jiřina Mastníková ze Bzí
Mga.Eliška Šídová z Jablonce n.N.
Eva Křemenáková ze Bzí
Zdeněk Lhotský z Prahy
Ing.Miloš Zahradník z Jablonce n.N.
Mgr.Jiřina Zahradníková z Jablonce n.N.
Veronika Zahradníková z Jablonce n.N.

Od r.2008:
Helena Dlab z Ottawy
Ivana Lelovičová z Prahy
Milan Mastník ze Bzí
Vladimír Mastník z Lomnice n.P.
Hana Michlíčková z Brna

Od r.2009:
Ing.Oldřich Kočí ze Bzí
Aleksandr Gajić z Prahy
Petra Lelovičová z Prahy
Jaroslav Šída z Jablonce nad Nisou
Jaroslav Pokorný ze Bzí
Jiřina Pokorná ze Bzí
Miroslav Donát ze Bzí

Členské příspěvky jsou dobrovolné.
Pokladníkem je Vladislava Stuchlíková.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA R.2009

  VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH - Období 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Majetek Na začátku období Na konci období
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 71 826 96 615
Dlouhodobý hmotný majetek 0 0
Peníze v hotovosti 40 647 88 428
Bankovní účty 31 179 4 187
Pohledávky 0 4 000
Závazky 0 0
Úvěry a půjčky přijaté 0 0
Úvěry a půjčky poskytnuté 0 0

  VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - Období 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
PŘÍJMY
Sponzorské dary ... Detesk na okna 50 000
Dotace a granty (Město ŽB mimo účto BZOSu) 0
Členské příspěvky (p.J.Mastník 4 000 na hřiště) 5 050
Dary a sbírky během vlastních akcí: 0
1. IV.staromilská pouť 09 0
2. Mikuláš 700
3. reklamace barvy laviček 1 500
4. blíže nespec.příjem 506
Úroky z b.ú. 44
Příjmy celkem 57 800
VÝDAJE
Výdaje na akce: 0
1. kříž na Boží muka na návsi 6 350
2. záloha na nákup zboží na pouť 09 3 448
3. občerstvení masopust 1 200
4. občerstvení výroční schůze 1 820
5. občerstvení brigáda 326
6. razítko věže kostela 200
7. demontáž Betléma 240
8. nátěr zábradlí u krámu 2 685
9. JSDH Bzí za pouť 1 000
10. příspěvek na nákup skeneru webmasterovi 1 000
11. úklid listí na podzim 400
12. správní popl.pouť pro uzavření silnice 100
13. knížka Paměti Bzí 10200
Bankovní poplatky 42
Půjčka 4000
Výdaje celkem 33 011

PODĚKOVÁNÍ SPONSORŮM A DOBROVOLNÍKŮM

Srdečně děkujeme všem těmto sponzorům a podporovatelům:

Termokryty Ivan Réc, Hasičský sbor Lbc kraje, Studio Pentimenti, cukrárna Chýlová a firma
Heglss - sponzorské dary a pomoc při IV.pouti
TJ Sokol - pomoc při IV.pouti
JSDH Bzí - pomoc při IV.pouti
Václavu Donátovi za dar použitý na okapový systém na kostele (akce mimo BZOS)
firmě Detesk a p.Kalouskovi - obnova oken pro kostel
sponzorům jednotlivých oken: Štěpán Michlíček, rodina Hlavova z Chlístova, O.Štěpánová,
A.Strnadová, M.Hejduková, rodina Peklova, rodina Pavla Kováře, rodina Lelovičova, rodina
Hujerova ze Zádraží a Pavla Zahradníková.
Město Železný Brod - Branka na hřbitov a obnova oken pro kostel
Nejmenovanému malíři z Chlístova - za celoživotní tvorbu Betléma
Všem dobrovolníkům velkým i malým.

ZÁVĚR

Tato výroční zpráva byla čtena na členské schůzi dne 12.března 2010 a tamtéž schválena
výborem. Text vypracoval André Jakubička.

                                             André Jakubička, předseda... ... ... ... ... ... ...
                                             Oldřich Kočí, místopředseda... ... ... ... ... ...
                                             Lucie Chvalinová... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                                             Tomáš Kočí... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
                                             Jan Jelínek... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

© Bzovský okrašlovací spolek 2007