O nás
Stanovy občanského sdružení Bzovský okrašlovací spolek

Čl. 1

Název a sídlo

Občanské sdružení Bzovský okrašlovací spolek, ve zkratce BZOS (dále jen sdružení) má své sídlo ve Bzí, část obce Železný Brod, Bzí č.p. 1, PSČ 468 22.

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:
Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :
Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být jakákoliv fyzická osoba. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. O přijetí rozhoduje výbor na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo: 3. Člen sdružení má povinnost: 4. Členství ve sdružení zaniká: 5. Výbor nebo členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří: A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby: 2. Zasedání členské schůze sdružení svolává předseda. Předseda je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá výbor či dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je spolu s předsedou výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 3. členy včetně předsedy, které volí členská schůze tajnou volbou.

3. Výbor schvaluje výši členských příspěvků.

4. Výbor volí předsedu na dobu 3 let.

5. Výbor schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení člena.

6. Výbor volí čestné členy sdružení.

7. Výbor schvaluje rozpočet sdružení.

C. Předseda

1. Předseda řídí činnost sdružení a výboru.

2. Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Může písemně zmocnit jiného člena výboru jako svého zástupce.

3. Předseda svolává výbor a členskou schůzi.

D. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a výboru a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou na dobu 3 let.

Čl. 7

Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně předsedou písemně zmocněný člen výboru.

Čl. 9

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, granty a dotace.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

© Bzovský okrašlovací spolek 2007