Činnost
A. REALIZOVANÉ PROJEKTY
B. ZAMÝŠLENÉ PROJEKTY PRO DALŠÍ OBDOBÍ

A. REALIZOVANÉ PROJEKTY

OPRAVA BOŽÍCH MUK NA NÁVSI
Záměrem projektu je kompletně zrestaurovat klasicistní Boží muka pravděpodobně z počátku 19. století na návsi ve Bzí u Železného Brodu (parc.č.12 v k.ú. Bzí). Jedná se o dominantu centra obce, která byla téměř zničena zubem času. Původní litinový kříž byl zlomen někdy v 70. letech 20. století a poté i definitivně ztracen. Boží muka nejsou zapsány v seznamu kulturních památek a vlastníkem je Město Železný Brod. Na projekt obnovy křížku na návsi jsme získali bezmála 30 tis. Kč z grantu Libereckého kraje a v současnosti opravu dokončujeme. Zbývá jen odlít nový litinový krucifix a opatřit pískovcový sokl ochranným nátěrem. Opravu provádí BcA.Petr Gláser pouze za náklady na materiál.

ÚDRŽBA PARČÍKU U KOSTELA A NA NÁVSI
Vlastním nákladem již několik let udržujeme parčík u kostela a od léta nově též kolem opravovaného křížku na návsi. To zahrnuje pravidelné sekání trávníku, hrabání listí a údržba keřů a stromů.

JARNÍ BRIGÁDA
V dubnu proběhla úklidová brigáda parčíku a přilehlé komunikace v okolí kostela a na návsi kolem křížku. Zúčastnilo se 9 dobrovolníků.

I. STAROMILSKÁ POUŤ S TRADIČNÍM JARMARKEM
Letos se podařilo obnovit poutě ke kostelu Nejsvětější Trojice ve Bzí s tradičním jarmarkem a s bohatým kulturním programem, což bude i nadále naše styčná kulturní a společenská akce. Doufáme, že obnovením tradice kdysi velice slavných poutí vytvoříme příjemnou příležitost k setkávání a také ke spolupráci místních organizací. Hasiči nám předvedli svou techniku a jako zpestření provezli děti po Bzí. Členové Sokola se podíleli na jarmarku. Hlavními kulturními akcemi byli koncert renesanční a barokní hudby Trubte trúby Svobodného hudebního bratrstva a zpívané loutkové divadlo Gulliver v Lilliputu od Teatra Truhla z Prahy. Dalšími atrakcemi byly projížďky v kočáře taženém koňmi a zpřístupnění věže kostela, o což byl zájem největší a pokračoval ještě několik dnů po pouti. Na I. staromilskou pouť jsme získali finanční podporu Libereckého kraje ve výši 4 tis. Kč. Dále dar cukrovinek od fy Chýlová Jakubičková v hodnotě 4 500 Kč a 10 tis.Kč od fy Autodoprava Donát. Tato akce měla neuvěřitelný úspěch, kdy na pouť přišlo cca 500 lidí.

LAVIČKY
Dlouhodobým záměrem je osadit Bzí a okolí několika mnoho lavičkami. V srpnu jsme zatím instalovali jednu lavičku darovanou Technickými službami města u křížku v polích k Huntířovu. Druhou lavičku jsme umístili u opravovaných Božích muk na návsi.

OSVĚTLENÍ FASÁDY KOSTELA
Dne 24.11. se podařilo dokončit profesionální nasvícení fasády kostela. Tento projekt mohl být uskutečněn pouze s pomocí fy EFOS p.Plíhala ze Smrčí, který nám kvalitní svítidla i pozinkové sloupy v hodnotě cca 25 tis.Kč daroval. Dík patří také našemu členu Václavu Donátovi, který poskytl techniku na vyhloubení výkopu pro kabely. Tuto práci provedl jeho spolupracovník Jiří Donát. Kostel je jistě největší památkou ve Bzí a nasvícením jeho fasády jsme podtrhli důležitost a monumentalitu této stavby.

ADVENTNÍ KONCERT
I. adventní koncert se uskutečnil v sobotu 2.12. pod vedením hlavní organizátorky Rebeky Kloudové. Soubor Kvinterna Hany Blochové zahrál a zazpíval Vánoční a mariánské písně Evropy 13. - 17. století. - písně doby Karla IV., středověké mariánské zpěvy poutě do Santiaga de Compostela, české renesanční a barokní vánoční písně. Koncert byl určen především pro místní, kteří přišli v hojném počtu. Odhadujeme jej na 160 návštěvníků. Hlavním sponzorem této akce byl fa Autodoprava Václava Donáta, který daroval 15 tis.Kč. Z toho se pokryl honorář účinkujících 12 tis.Kč a náklady na vylepení plakátů.

SV.MIKULÁŠ
Andělé Eva a Hana Jelínkovi, čert Tomáš Kočí a Mikuláš André Jakubička přišli za Vašimi dětmi letos poprvé a doufáme, že se tato pěkná česká tradice ujme.

NOVÉ OKENICE NA VĚŽI KOSTELA
První okenici darovali bratři Žloutkové u příležitosti I.poutě v červnu. Ze získaného grantu od Nadace VIA se vyměnili v prosinci i zbylé tři okenice za cenu 24 990 Kč celkem.

BETLÉM
Bzí má svůj nový Betlém v životní velikosti, který byl požehnán P.Jackem ze Žel.Brodu po půlnoční mši. Betlém byl namalován neznámým umělcem z Chlístova podle papírového železnobrodského betléma z konce 19.století. Malíř odvedl svoji dobrou práci zcela zdarma.

B. ZAMÝŠLENÉ PROJEKTY PRO DALŠÍ OBDOBÍ

II. STAROMILSKÁ POUŤ
Nejdůležitější kulturní a společenskou akcí BZOSu bude 2. června II. staromilská pouť. Tu bude opět doprovázet tradiční jarmark s občerstvením. Doufáme ve spolupráci s místními hasiči a Sokolem. Plánujeme koncert a divadlo pro děti. Bylo by pěkné připravit nové neotřelé atrakce a podržet si i ty dobré vyzkoušené jako byly třeba projížďky v kočáře, vyhlídka na věži nebo svezení hasičským autem. Jeden nový nápad by mohl být pronájem vyhlídkového balónu, který by stoupal třeba jen 100 m nad Bzí. Uvidíme, jestli bude realizovatelný.

VLASTNÍ STAN S OBČERSTVENÍM NA ŽELEZNOBRODSKÉM JARMARKU
BZOS získal nabídku na bezplatný pronájem pozemku na Malém Rynku během Železnobrodského jarmarku od Václava Donáta. Tento pozemek by bylo vhodné využít především na občerstvení, čepovat pivo a prodávat maso nebo klobásy. Bezesporu by se jednalo o akci, která by měla velký finanční přínos pro spolek. Nicméně vyžaduje velké množství dobrovolníků na celé tři dny a především hlavního organizátora.

ALEJ PODÉL HLAVNÍ SILNICE
Již dlouho zamýšleným projektem je osázet hlavní příjezdovou silnici do Bzí od farmy k domu Štefana Kováčika. Jednalo by se pouze o levou stranu silnice. Většina majitelů pozemků je svolná. V minulosti zde byla třešňová alej, ze které dnes zůstává pouze několik přestárlých stromů. Nová alej by určitě významně zlepšila tvář naší krajiny.

DALŠÍ LAVIČKY
Rádi bychom zaplnily všechny procházkové cíle ve Bzí a jeho okolí, a zpříjemnili tak každodenní prostředí naší obce. Dalších devět laviček bude rozmístěno na vyhlídkových místech v blízkém okolí Bzí. Zde bude nutno alespoň třikrát ročně posekat trávu, k čemuž jsou členové BZOSu připraveni. Před instalací chceme ještě jednou oslovit místní, tak aby se mohli podílet na vybrání míst.

INFORMAČNÍ VÝVĚSKA
Díky grantu od Nadace VIA je možné nechat udělat informační vývěsku pro BZOS a kostel, kterou už dlouho postrádáme. Vývěska by sloužila k prezentaci BZOSu, informovala by i o historii Bzí a okolí. Stejně tak by sloužila i Římskokatolické farnosti. Společná vývěska ušetří oběma skupinám finanční prostředky. O jejím umístění se stále jedná.

POKRAČOVÁNÍ V ŮPRAVĚ INTERIÉRU VĚŽE KOSTELA
Ze stejného grantu jsou určeny peníze na dokončení úprav vedoucích ke zpřístupnění všech čtyř oken na věži kostela. Musíme vybetonovat výklenky, vybudovat přístupvé schůdky a doplnit zábradlí na schodišti. Záměrem je i otevřít věž kdykoliv na požádání a při různých akcích. Již nyní otevíráme alespoň onu jednu opravenou okenici lidem na požádání.

ADVENTNÍ KONCERT
Adventními koncerty bychom rádi nabídli kulturní akci na úrovni a zavedli je jako každoroční tradici.

DALŠÍ POSTAVY DO BETLÉMA
Doufáme v postupné rozšiřování Betléma o nové a nové postavy každý rok. Příště snad o Anděly či pastýře.

© Bzovský okrašlovací spolek 2007